Samhandelsbetingelser

 

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Deres bestilling er først gældende, når De har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Lolland's Festudlejningl. Ved bestilling godkender lejer samtidig Lolland's festudlejnings gældende lejebetingelser. Bekræftelse fra webshop er en midlertidig bekræftelse på deres forespørgsel.

 

Udlejning Generelt

 1.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejeren fastsatte priser. De oplyste lejepriser dækker 48 timers leje medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for prisstigninger, samt yderligere leverings eller hastegebyrer ved sene bestillinger.

 2.

Udlejning sker fra Midtlolland's udlejning's adresse, medmindre andet er aftalt. Transport, opstilling og afhentning afregnes særskilt (fremgår altid af ordrebekræftelsen)

 3.

Ved udlejning forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret samt at se gyldig legitimation.

 4.

Lejen afregnes senest Netto kontant ved udlevering af udstyret efter aftale og reguleres ved aflevering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt.

 5.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Midtlolland's Festudlejning.

 6.

Forudgående reservation af udstyr fortages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.

 7.

Før udlevering bliver alt udstyr kontrolleret, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med eller som følge af funktionsfejl.

 8.

Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning.

 9.

Lejers Ansvar i lejeperioden

 

A: Skader som følge af uagtsomhed, eller forkert brug

B: Skader som følge af brand, vand,storm eller anden skade.

C: Tyveri og Hærværk

 10.

 Ved udførsel af landet skal lejeren selv sørge for forsikring af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel ret til at se gyldig forsikringspolice.

 11.

Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

 12.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 13.

Afbestilling af udstyr kan kun ske med Midlolland's Udlejnings samtykke, og Midtlolland's Udlejning forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.

 14.

Ved afbestilling senere end 7 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret hele bruttolejebeløbet

 15.

Midtlolland's Udlejning tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

 16.

Alt udstyr leveres eller udleveres til lejer i god og rengjort stand, og skal ligeledes afleveres tilbage i samme stand. Hvis andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen, vil rengøring faktureres til timepris.

 17.

Ved udrykning til fejl som skyldes betjeningsfejl faktureres gebyr på 400 kr. + 6 kr. pr. km

 18.      

Alle Skriftlige aftaler mellem lejer og udlejer er gældende i en hver bestilling. Alle telefonsamtaler mellem Lolland's Festudlejning og Lejer optages og vil blive brugt ved tvivlsspørgsmål.

Udlejning Af telte

1. 

Alle telte er hvide, og de leveres med 50% hvide sider og 50% vinduer, med mindre andet er aftalt.

2.

Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades ved udlejers opsætning eller nedtagning af telte. Herunder skal lejeren/kunden selv sørge for, at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt – herunder tegninger på ledningsnet i jorden, hvor det lejede telt skal opstilles.

3.

Udlejer hæfter ikke for skader påført bygninger, personer og andet materiel i udlejningsperioden, samt de skader, der sker i og udenfor teltet.

4.

Lejer skal sørge for, at teltpladsen skal være jævn og ryddet og pladsen skal være kørefast. Teltet opsættes efter grundens hældning og fald. Der skal være fri transportvej på min. 1m fra aflastningssted til opsætningssted – uden trin. Hvis dette ikke kan opfyldes, vil indbæring blive afregnet til timepris, medmindre andet er aftalt.

5.

Der må kun anvendes stearinlys i teltet; alt andet såsom åben ild og/eller grill ikke er tilladt inde i teltet eller indenfor 10 meter fra telt. Desuden fakler og olielamper er heller ikke tilladt at anvende inde i teltet. Overtrædelse vil medføre en efterregning for rengøring, og evt. skader på teltet.

6.

Klistrende genstande må ikke bruges på presenning og stel, (tape, hæfteklammer samt maling og andet, der kan afsætte mærker, må ikke benyttes på telt, teltdug, stænger, borde, stole, bænke og andet lejet udstyr. Overtrædelse vil medføre et gebyr alt efter skadens omfang.

7.

Teltgulv skal vaskes efter brug. Der kan kræves et gebyr alt efter rengørings omfang, hvis dette ikke overholdes. Det kan forekomme at gulv skal vaskes inden brug, hvis ikke andet er aftalt.

8.

Når teltet ikke anvendes, skal alle 4 sider være lukket.

9.

Ved force majeure eller lignende der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer eller andre.

10.

Gulve følger terrænet og opretning af terræn udføres til timepris, medmindre andet er aftalt

 

Udlejning Af Påhængskøretøj

1. 

Alle påhængskøretøjer efterses mellem hver udlejning. Det er lejers pligt at gøre opmærksom på fejl, mangler og skader, inden flytning eller ibrugtagning af køretøjet.

2.

Det er lejers ansvar at sørge for gyldig ansvarsforsikring.

3.

Udlejer har tegnet kaskoforsikring på køretøjet som er gældende i Danmark. Ved skade på køretøjet i lejeperioden, som er dækket at kaskoforsikringen, vil lejer blive opkrævet kr.4000 i selvrisiko.

4.

Klistrende genstande må ikke bruges i/på påhængskøretøjer, tape, hæfteklammer samt maling og andet, der kan afsætte mærker, må ikke benyttes. Overtrædelse vil medføre et gebyr alt efter skadens omfang.

5.

Ved tilbagelevering af køretøjet forventes det at køretøjet er rengjort indvendigt og udvendigt i nødvendigt omfang. Hvis ikke dette er tilfældet vil lejer blive opkrævet rengøring.

6.

Udlejer hæfter ikke for skader eller omkostninger, som skulle opstå i forbindelse med fejl og mangler på køretøjet.

Udlejning Af Festlokaler

1. 

Lejemålet skal leveres tilbage i rydelig og rengjort stand. Dette betyder at toiletter, køkken, gangareal og festlokale skal gøres grundigt rent efter brug. Hvis man ikke ønsker selv at gøre rent kan dette bestilles som ekstra ydelse.

2.

Køkkenet er altid 100% rent, og forventes også at være rent når det afleveres efter udlejning. Alle borde, vaske, armaturer, hylder, køkkenmaskiner etc. Skal gøres rent efter brug af køkkenet.

3.

Hvis der mangler inventar eller dette er ødelagt skal dette erstattes efter regning.

4.

Følg alle brugsanvisninger som er placeret i køkken, hvis ikke disse følges kan det betyde yderligere omkostninger for lejer.

5.

Alt service etc. er optalt før lejer overtager køkkenet, dette optælles igen efter tilbagelevering.

6.

Hvis der er et urealistisk overforbrug af rengøringsmiddel, vil omkostningerne til dette være på lejers regning.

7.

Nøgle til lejemålet udleveres, og er lejers ansvar indtil denne er tilbageleveret, udlejer forbeholder sig ret til at stille låse om på lejers regning, hvis nøgle ikke afleveres rettidigt.

8.

Leje af festlokaler kan opsiges af begge parter, udlejer forbeholder sig ret til uden videre at ’’lukke festen’’, hvis der foregår ting som udlejer ikke er indforstået med.

9.

Hvis lejer/gæster selv skaffer sig adgang til andre rum, end det lejede, forbeholder udlejer sig enhver ret til at opkræve leje for arealet + eventuelt el vand og varme.

10.

Lejer skal være fyldt 18 år. Ungdomsfester, som skolefester, svendegilde, studenterfester etc. Kræver underskrift fra forældre eller værge, som har ansvaret for at ovenstående betingelser bliver overholdt.

11.

Hvis ikke alt er i orden når lejer overtager lejemålet skal dette oplyses til udlejer senest 3 timer efter overdragelse til lejer.

12.

Lejen inkluderer varme. El og vand afregnes med en fast pris pr talt kWh iflg. Forsyningsselskabets fjernaflæsning (fremgår af prisblad for festlokaler). Der afregnes i hele døgn. Hvis forbruget ønskes opgjort præcist skal dette oplyses udlejer på forhånd, i disse tilfælde vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 100kr.

13.

Medbragt udstyr må ikke tilsluttes til bygningens installationer uden Midtlolland’s udlejnings samtykke. Dette gælder ikke mindre musik- og lydanlæg.

14.

Der må ikke parkeres uden for parkeringsarealerne, biler som tilhører lejers arrangement er lejers ansvar og flyttes for lejers regning. Bemærk parkering og standsning forbudt på fællesvej.

15.

Støj som generer naboer er ikke tilladt, og skal begrænses ved at holde døre og vinduer lukket.

16.

Festlokalerne må kun bruges som forsamlingslokaler, medmindre andet er aftalt.

17.

Rygning er forbudt indendørs. Der må ryges under halvtag hvor der er sat askebægre op.

18.

Fritgående dyr må ikke medtages. Dyr i bur, transportkasse og lignende er tilladt.

19.

Husholdningsaffald er tilladt at smide i containeren. Dåser og flasker er ikke tilladt, dette skal lejer køre på genbrugspladsen. Der regnes med ca. 200L affald pr. arrangement. (3-4 sække). Hvis der stilles affald ved siden af containeren vil der blive opkrævet et gebyr for ekstra tømning, samt flytning og sortering af affald.

20.

Der må ikke sættes tape eller andet fast på bygningsdele eller inventar. Dette kan medføre betydelige omkostninger for lejer.